fbpx

A http://www.opticnet.hu honlap „Visszahívás kérés” link felhasználási és adatkezelési tájékoztatója

Az Opticnet Hungary Egyesülés (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet, a továbbiakban: Adatkezelő), a www.opticnet.hu címen elérhető honlapján egy Visszahívás kérés linket üzemeltet, melyen keresztül az érdeklődők a kereshetnek a hozzájuk legközelebb eső optikák között és közvetlen visszahívást kérhetnek a kiválasztott optikából. A Visszahívás kérés link az Adatkezelő által üzemeltetett www.opticnet.hu oldalon keresztül biztosítja a kereső funkciót és a kiválasztott optika elérését. Az optika kiválasztását követően a „Visszahívást kérek” gombra kattintva az Érintett a neve és telefonszáma megadása, továbbá az általa igényelt vizsgálat megjelölését követően tudja elküldeni a visszahívás iránti igényét és lehetősége van rövid szöveges üzenet beillesztésére is. A link használatához kizárólag név és telefonszám, valamint igényelt vizsgálati típus, mint személyes adatok megadása szükséges továbbá a felhasználó, mielőtt el tudná küldeni a kérését köteles a jelen felhasználási feltételeket és adatvédelmi tájékoztatót elfogadni. Ennek hiányában a kérését nem tudja elküldeni, de természetesen más kommunikációs csatornákon szívesen állunk rendelkezésre.

A Visszahívás kérés linket használók személyes adatait az Opticnet Hungary Egyesülés, mint adatkezelő, a felhasználó, mint Érintett hozzájárulásával, az érintett és a kiválasztott optika közötti hatékony kommunikáció biztosítása céljából kezeli. Az Érintett adatai a kiválasztott optika, mint önálló adatkezelő részére továbbításra kerülnek, és ezt követően már a kiválasztott optika fog kapcsolatot tartani az Érintettel, a saját adatkezelési szabályzata szerint.

Az üzenetküldési funkcióval kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy tekintettel arra, hogy előre nem tudhatjuk, hogy Ön milyen témakörben kíván kérdést feltenni/információt megadni és hogy ennek során milyen további személyes adatot oszt meg, így felhívjuk a figyelmét, hogy csak olyan információt és személyes adatot közöljön, ami feltétlenül szükséges, illetve aminek a közlésre Ön is megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

A Visszahívás kérés linken történő visszahívás igénylése abban az esetben sikeres, ha a név telefonszám mezőt kitölti az Érintett, megjelöli, hogy milyen vizsgálattal kapcsolatosan kér megkeresést, valamint elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait a fentiek szerint kezelje és a kiválasztott optika, mint önálló adatkezelő részére továbbítsa.

Érintett tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő a szolgáltatásai nyújtása során, szerződés alapján, adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az Adatkezelő az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el. Az Adatkezelő által alkalmazott adatfeldolgozók adatait itt találhatja.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján, a jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával az alábbiakról tájékoztatjuk (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.)

Adatkezelő: Opticnet Hungary Egyesülés (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet, Cg. 01-07-090255)

Adatkezelő képviselője: Dózsa Gábor, az Igazgatóság tagja; Telefonos elérhetőség: +36 30 492 9990 Elektronikus elérhetőség: gabor.dozsa@opticnet.hu


Adatkezelés leírása: Honlapon található, „visszahívás kérés” kapcsolati link
Kezelt adatok köre: Név, telefonszám, bármely az érintett által a kérdésében megadott adat
Adatkezelés célja: Kapcsolati link biztosítása érdeklődők és a kiválasztott Opticnet Optika között
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés címzettjei:
– Adminisztratív szolgáltató, mint adatfeldolgozó (The Frog Advisory Bt.)
– Informatikai szolgáltató, mint adatfeldolgozó (S.M.B. System Kft.)
– Az adatok a kiválasztott optika, mint önálló adatkezelő részére továbbításra kerülnek, az Optiknet Optikák aktuális listáját itt találja


Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat a visszahívás iránti igény megküldését követő 30 napig kezeljük, ezt követően pedig törlésre kerülnek. Amennyiben az érintett az adatkezelési hozzájárulását visszavonja (bármikor a folyamat során), úgy az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek, amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előtt kerül sor, hogy a visszahívás megtörténne, úgy a hozzájárulás visszavonása automatikusan azt eredményezi, hogy a visszahívás iránti igényt nem tudjuk teljesíteni.  

A kezelt adatok címzettjei: Az Adatkezelő részére adminisztratív szolgáltatást, informatikai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók. Az adatok a kiválasztott optika, mint önálló adatkezelő részére továbbításra kerülnek. A hozzájárulási dokumentumok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek. Az adatai nem kerülnek EU-n kívül továbbításra.

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő székhelye, vagy az Ön (Érintett) lakóhelye szerinti bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató módosítására. A jelen tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.