fbpx

„Nyerj Sziget jegyet Pepe Jeans szemüvegeddel!”

Promóciós játék részvételi és adatkezelési szabályzat

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A játék szervezője az Opticnet Hungary Egyesülés (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet, a továbbiakban: Szervező).

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévet betöltött, nem cselekvőképtelen természetes személy, kivéve az Opticnet Hungary Egyesülés munkavállalói, az Egyesülés tagjai illetve az Egyesülés együttműködő partnerei, ezek vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont).

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék magyarországi idő szerint 2019. július 1. 00:00 órától 2019. július 28. 23:59:59 óráig (éjfél) tart.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ ÜZLETEK

A játékban kizárólag a magyarországi Opticnet Hungary Egyesülés tagjai/ partner optikai szaküzletei vesznek részt, melyek listája az 1. számú mellékletben található.

5. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A játékban azok a Szabályzat 2. pont rendelkezéseinek is megfelelő vásárlók vesznek részt, akik a játék időtartama alatt az 1. számú mellékletben található optikai szaküzletek bármely üzletében legalább 1 db új Pepe Jeans márkájú szemüveget vagy napszemüveget vásárolnak. Vásárlásnak minősül minden új szemüvegre vagy napszemüvegre leadott megrendelés az akcióban részt vevő Opticnet optikákban. Az akcióban részt vevő szemüvegkeretek kínálata üzletenként eltérő.

Az optikában regisztráltak közötti sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a vásárló legalább 1 db új, Pepe Jeans márkájú szemüveget vagy napszemüveget vásároljon a fentiekben megjelölt üzletek bármelyikében és jelentkezzen a nyereményjátékra az adott optikában az erre szolgáló regisztrációs lap kitöltésével, az alább meghatározott személyes adataival.

A regisztráció abban az esetben sikeres, ha a résztvevő 2019. július 1. 00:00 óra és július 28. 23:59:59 óra között jelentkezik a játékra, elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint ha az összes mezőt kitölti. A regisztrációs lapon az alábbi adatokat kell megadnia: név; telefonszám; e-mail cím; vásárolt Pepe Jeans szemüveg modellszáma; vásárlás dátuma; valamint az optikai szaküzlet neve, ahol vásárolt. A regisztrációval annak kitöltője kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az abban foglalt adatok a valóságnak teljes mértékben megfelelnek.

A résztvevő köteles a vásárláshoz tartozó nyugtát megőrizni.

A fentiekben foglalt személyes adatokra azért van szükség, hogy a Szervező a nyertest a sorsolást követően e-mailen és/ vagy telefonon értesíthesse nyereménye átvételének részleteiről.

A Részvételi lapon a Résztvevőnek lehetősége van jelezni, amennyiben szeretne a Szervezőtől marketing üzeneteket kapni, ez azonban nem feltétele a játékban való részvételnek.

6. A NYEREMÉNYEK

Kisorsolt nyeremények – fődíjak

  • 10 darab Sziget napijegy, amely a szombati napra érvényes 2019. augusztus 10. 6:00 órától 2019. augusztus 11. 8:00 óráig. Egy napijegy egy személynek biztosít az adott napon belépési lehetőséget a Sziget Fesztiválra.
  • A nyereményeket nem a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. biztosítja, a nyereményjáték szervezésében a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. semmilyen formában nem vesz részt.
  • A nyeremény készpénzre nem váltható, azonban más természetes személy részére átruházható.

7. A SORSOLÁS ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A Szervező a játék lezárását követően, külön időpontban sorsolja a fődíjat az üzletekben sikeresen regisztráltak között.

A sorsolás időpontja magyarországi idő szerint 2019. augusztus 2. 11:00.

A sorsolás helyszíne: Az Opticnet székhelye, ami a szabályzat életbelépésének napján: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet.

A sorsolás nyilvános.

A sorsolás mente:

A játék lezárását követően az üzletekben leadott regisztrációs lapokat tartalmazó zárt dobozok felbontás nélkül beszállításra kerülnek a Szervező irodájába, ahol a dobozok tartalmát képező regisztrációs lapokat a sorsolás napján ellenőrzik, a sikeresen regisztrált részvevők regisztrációs lapjait összekeverik, majd a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi húzással sorsolják ki a nyertest. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

Szervező 4 db tartaléknyertest is kisorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válik jogosulttá a nyereményre.

A Szervező a nyertesek névsorát a www.opticnet.hu oldalon teszi közzé a sorsolást követő 1 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes (tartaléknyertesek) neve, és az Opticnet szaküzlet neve, valamint címe kerül megjelenítésre, ahol a szemüveg vagy napszemüveg megvásárlásra került.

A nyertest (tartaléknyertest) a Szervező e-mailben és/vagy telefonon értesíti a nyertességről, illetve a nyeremények átvételének módjáról és részleteiről. Amennyiben a nyertes sem a regisztrált e-mail címen, illetve telefonszámon nem érhető el, és nem lép kapcsolatba a Szervezővel attól a naptól számított 3 naptári napon belül, hogy a Szervező nyertesek névsorát közzétette, a nyeremény átszáll az 1. számú tartaléknyertesre. Az 1. számú tartaléknyertes értesítésére a nyertes értesítésére vonatkozó szabályok az irányadók. Az 1. számú tartaléknyertes elérhetetlensége esetén a nyeremény a 2. számú tartaléknyertesre száll át.

A nyertes (tartaléknyertes) részére a nyereményt a Szervező e-mail levél mellékleteként megküldve adja át, mely e-mail visszaigazolás kérés funkcióval kerül kiküldésre. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy részére a fődíj átadásra kerüljön a nyertesi minőségéről való tudomást szerzéstől számított 3 napon, de legkésőbb a sorsolást követő legfeljebb 5 napon belül akként, hogy az e-mail visszaigazolást elküldi a Szervező részére. Amennyiben a nyertes (tartaléknyertes) nem veszi át a nyereményét az értesítést követő 5 napon belül, utána nem válik jogosulttá a nyereményre.

Ha a résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult.

A nyeremény más természetes személyre átruházható, viszont nem cserélhető el és készpénzre sem váltható.

8. EGYÉB FELTÉTELEK

Egy vásárlás csak egy alkalommal és csak egy személy regisztrációjához használható fel. Amennyiben bárki egy már érvényesen leadott regisztrációt követően ismételten ugyanazokkal a vásárlási adatokkal (vásárlás időpontja –nap, óra, perc) megkísérli a játékban történő regisztrációt, abban az esetben a már korábban érvényesen leadott regisztráció érvényét veszti, és a többször regisztrált nyugta/blokk a játékból kizárásra kerül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a személyt, aki a jelen játék során bizonyítottan csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott adatok hibás, vagy hamis volta miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyertes adatai időközbeni megváltozása a nyeremények átadását lehetetlenné teszi, illetve, ha a Szervező által meghatározott időpontban a nyertes nem veszi át a nyereményt a nyertes érdekkörébe tartozó okból.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények/szolgáltatások minőségéért vagy részleteiért, minden ilyen jellegű igényért való esetleges felelősségét kizárja. A Szervező kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a nyereményeket a nyertesnek átadja a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. A nyeremények tulajdonjoga, illetve a költségviselés és a kárveszély a nyeremények átadásával száll át a nyertesekre.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, e körben a nyertesnek minősülő vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező egyes személyes adatait (név) nyilvánosságra hozza, róla és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvételt készítsen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészben, akár részleteiben térítésmentesen felhasználhat, honlapján közzétehet, kifejezett tiltakozó nyilatkozat hiányában pedig reklámcélra felhasználhatja.

9. KÖLTSÉGEK

A játékkal kapcsolatosan felmerülő, a Szervezőt terhelő esetleges adókat és díjakat a Szervező viseli. A játék keretében kisorsolásra kerülő nyeremények után az esetlegesen felmerülő költségeket (pl. a nyeremény jegy felhasználásának helyszínére történő utazás költségei) a nyertes viseli.

10. ADATKEZELÉS

Azáltal, hogy a részvevő, mint érintett regisztrál a játékban, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét (vezetéknév, keresztnév), e-mail címét, és telefonszámát a Szervező, mint adatkezelő és megbízottjai, mint adatfeldolgozók a játék lebonyolítása céljából a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet – EU 679/2016) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő, szerződés alapján, adatfeldolgozó(k) szolgáltatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az Adatkezelő az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el. A Szervezővel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozókkal kapcsolatos bármilyen adat vagy elérhetőség igénylése esetén forduljon hozzánk a lenti elérhetőségeken, adatfeldolgozóink listáját a 2. számú mellékletben találhatja találja.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján, a jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával az alábbiakról tájékoztatjuk (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.)

Adatkezelő: Opticnet Hungary Egyesülés (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet,Cg. 01-07-090255)

Adatkezelő képviselője: Dózsa Gábor, az Igazgatóság tagja; Telefonos elérhetőség: +36 30 492 9990 Elektronikus elérhetőség: gabor.dozsa@opticnet.hu

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes

Az adatkezelés célja: Promóciós játék lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: játék lebonyolításáig (nyeremények kisorsolását követő 30 nap), illetve ha az korábbi, úgy a hozzájárulás visszavonásáig. A nyeremények kisorsolását (jegyzőkönyvek) és nyertesekhez eljuttatását (nyertessel való kommunikáció és a nyeremény kézbesítését igazoló e-mail visszaigazolás) igazoló dokumentumokat 5 évig (általános elévülési idő) őrizzük meg.  

A kezelt adatok címzettjei: Az Adatkezelő részére szerver/levelezési szolgáltatást, adminisztratív szolgáltatást, kommunikációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatók. A hozzájárulási dokumentumok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek.  

Amennyiben a résztvevő a részvételi lapon jelzi, hogy a Szervező a megadott adatait marketing célokra is felhasználhatja és a részvevőt rendszeresen megkeresheti ilyen jellegű üzenetekkel, úgy a marketing célú adatkezeléssel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk:

Adatkezelő: Opticnet Hungary Egyesülés (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet,Cg. 01-07-090255)

Adatkezelő képviselője: Dózsa Gábor, az Igazgatóság tagja; Telefonos elérhetőség: +36 30 492 9990 Elektronikus elérhetőség: gabor.dozsa@opticnet.hu

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes

Az adatkezelés célja: Marketing, közvetlen marketing célú kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:   a hozzájárulás visszavonásáig.

A kezelt adatok címzettjei: Az Adatkezelő részére szerver szolgáltatást, adminisztratív szolgáltatást, kommunikációs szolgáltatást, tömeges levélküldési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók. A hozzájárulási dokumentumok egy esetleges adatvédelmi hatósági vizsgálat során a hatóság részére bemutatásra/átadásra kerülhetnek.

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:www.naih.hu).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy a Szervező székhelye, vagy az Ön (résztvevő) lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az info@opticnet.hu. e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a Társaság székhelyén elérhető.

11. PANASZOK

A játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be a info@opticnet.hu e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül.

A panaszban fel kell tüntetni a résztvevő vezeték- és keresztnevét, pontos levelezési címét, e-mail címét valamint a panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről írásban értesíti (postai úton, vagy e-mail formájában).

A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya.

A jelen játékban átadott nyeremény az Szja tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja alapján adómentes bevételnek minősül. 

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A résztvevők a játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Azáltal, hogy a vásárló elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot (Szabályzat), valamint regisztrál a regisztrációs lap kitöltésével, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát a Szervező a játék lebonyolítása céljából a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A 16. életévét betöltött kiskorú személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezésére vagy utólagos jóváhagyására nincs szükség.

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen Szabályzat 8. pontja alapján kizárásra került, személy mégis részt vett a játékban, a Szervező e személyt a játékból kizárja és az esetlegesen átadott ajándékot visszaköveteli.

A Szervezőnek jogában áll saját belátása szerint bármely okból a játékot törölni és leállítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzatban foglalt feltételek módosítására, illetve a játék módosítására vagy megszüntetésére. A módosított Szabályzatot vagy a megszüntetésről szóló döntést az Opticnet partner optikákban és a Szervező honlapján teszi közzé a Szervező, és az a közzététel napján lép hatályba. A játékban résztvevők felelőssége, hogy a játék feltételeiről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kifejezetten kizárja a Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét bármely a játék feltételeinek módosítására vagy annak megszüntetésére vonatkozó döntésével kapcsolatban.

A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó, a játékkal kapcsolatos követelések a Ptk. 6:121.§. alapján bírósági úton nem érvényesíthetőek.

A promócióról információk találhatóak az Opticnet partner optika üzletekben elhelyezett reklámanyagokon. A részletes szabályzat a promóció ideje alatt a regisztrációs lap gyűjtő dobozokon vagy azok közvetlen közelében, illetve a Szervező honlapján érhető el. 

Jelen Szabályzat 2019. július 1. napján lép hatályba.

1. számú melléklet – A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ ÜZLETEK LISTÁJA

Sorszám Optika neve Ir.szám Település Utca Házszám
1. Alba Optika 8000 Székesfehérvár Sarló u. 4.
2. Bodnár Optika 9400 Sopron Színház u. 11.
3. Duci Optika 1035 Budapest Vörösvári út 35.
4. Pillantás Optika 7000 Sárbogárd Ady Endre út 139.
5. Cvikker Optika 1088 Budapest Krúdy Gy. u. 4.
6. Cvikker Optika 5000 Szolnok Szapáry u. 18.
7. Pupilla Optika 4029 Debrecen Ótemető u. 14.
8. Csernusné és Vargáné Optika-Fotó 3600 Ózd Sárli út 4. Interspar
9. ER-Optika 2500 Esztergom Vörösmarty u. 6.
10. Edit Optika-Fotó 5900 Orosháza Könd u. 78.
11. Szemfény Optika 4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 1.
12. Euro-Optic Optika 3580 Tiszaújváros Szent István út 13.
13. Fenyvessy Optika 8638 Balatonlelle Kossuth Lajos u. 19.
14. Fusio Optika 9400 Sopron Bánfalvi út 14.
15. Fókusz Optika 4900 Fehérgyarmat Kertváros út 3.
16. Optik Center 9024 Gyôr Vasvári P. u. 1.
17. Háczky Optika 9021 Gyôr Jedlik Ányos u. 11.
18. Háczky Optika 9023 Gyôr Lehel u. 13.
19. Hatalyák Optika 2170 Aszód Kossuth L. u. 34.
20. Fókusz Optika 6200 Kiskôrös Petőfi tér 11.
21. Horváth Optika-Fotó 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8-10/b.
22. Írisz Optika 2890 Tata Alkotmány u. 12.
23. Miklósi Optika 9700 Szombathely Fő tér 7.
24. Árkád Optika 8200 Veszprém Kossuth L. u. 1.
25. Koga+ Optika 8200 Veszprém Kossuth L. u. 7.
26. Veronika Optika 5520 Szeghalom Tildy Z. u. 13.
27. Kató Fotó Optika 5540 Szarvas Szabadság út 28/2.
28. Korona Optika 1053 Budapest Kálvin tér 1.
29. Lipo Optika 6500 Baja Czirfusz F. u. 20.
30. Mándli Optika 9700 Szombathely Mártírok tere 10.
31. Mikli Optika 6050 Lajosmizse Széchenyi u. 4.
32. Mikroptika 2536 Nyergesújfalu Kossuth L. u. 69.
33. Família Optika 7400 Kaposvár Rippl-Rónai tér 2.
34. Dr. Ács Optika 6000 Kecskemét Kisfaludy u. 6-8.
35. Optic One Optika 2030 Érd Budai út 28.
36. Iris Optika 7300 Komló Kossuth u. 40.
37. Korpona Optika 4220 Hajdúböszörmény Korpona u. 14.
38. Padamed Optika 1031 Budapest Római tér 2.
39. Pápaszem Optika 1102 Budapest Liget tér 3.
40. Pencz Márta Látszerész 6000 Kecskemét Nyíri út 38/b.
41. Petőházi Optika 8400 Ajka Szabadság tér 20.
42. Irisz Optika 8800 Nagykanizsa Táborhely u.  4. INTERSPAR
43. Rábabrill Optika 9300 Csorna Mártírok tere 1.
44. Rábabrill Optika Kapuvár 9330 Kapuvár Fő tér 5.
45. Gyöngyszem Optika 6900 Makó Széchenyi tér 8.
46. Sárosi Optika 2900 Komárom Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
47. Sasszem Optika 6000 Kecskemét Szabadság tér 3.
48. Schaffer Viktor 7636 Pécs Nagy Imre u. 51.
49. Sértz Optika 2220 Vecsés Dózsa György út 1.
50. Soke Optika 5900 Orosháza Kossuth L. u. 10-12.
51. Szemeszter Optika 8200 Veszprém Cserhát ltp. 5.
52. Szemlátomás Optika 2330 Dunaharaszti Báthori u. 1.
53. Szemlátomás Optika 2330 Dunaharaszti Némedi út 69.
54. Szente Optika 2870 Kisbér Széchenyi u. 2.
55. Szezsi Optika 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 35.
56. Szinva Optika 3530 Miskolc Városház tér 20.
57. Teleki Optika 7400 Kaposvár Városház u. 1.
58. Trend Optik 9400 Sopron Selmeci u. 15-17.
59. Vicai Optika 6300 Kalocsa Szent István király út 37.
60. Vojth Optika 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi u. 3.
61. Ovády Optika 8360 Keszthely Pethő utca 2/a
62. Záhony Optika 8800 Nagykanizsa Fő út 8.
63. Zahorecz Optika 1035 Budapest Vörösvári út 7/b.
64. Zalka Optika 8000 Székesfehérvár Koronázó tér 4.
65. Zeller Optika 1047 Budapest Fóti út 81.

2. számú melléklet – A JÁTÉK SORÁN A SZERVEZŐVEL SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN ÁLLÓ ADATFELDOLGOZÓK LISTÁJA

Cégnév: S.M.B. System Kft. (S.M.B. System Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság)

Cégjegyzékszám: 01-09-709813
Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 22/a. 2. em. 106. 

Email: laszlo.strelisky@smbsystem.eu

Telefon: +36 30 930 5035

Nyújtott szolgáltatások köre: Szerver szolgáltató

Cégnév: The Frog Advisory Bt.  (The Frog Advisory Hungary Betéti Társaság)

Cégjegyzékszám: 01-06-793629

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/B.

Email: gabor.dozsa@thefrogcompany.eu

Telefon: +36 30 492 9990

Nyújtott szolgáltatások köre: Marketing szolgáltató

Cégnév: OpticPro Magyarország Kft (OpticPro Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)

Cégjegyzékszám: 01-09-980063

Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. em. 6.

Email: info@opticpro.hu

Telefon: +36 70 520 7420

Nyújtott szolgáltatások köre: Admin szolgáltató

Cégnév: G.M. Production Kft. (G.M. Production Művészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)

Cégjegyzékszám: 01-09-869682

Székhely: 1034 Budapest, Eső utca 6.

Email: info@reklammuvek.com

Telefonszám: +36 1 631 7498

Nyújtott szolgáltatások köre: Kommunikációs szolgáltató