fbpx

Zöld szerda – Nyerj luxus napszemüveget!

Promóciós játék részvételi és adatkezelési szabályzat

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A játék szervezője az Opticnet Hungary Egyesülés (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet, a továbbiakban: Szervező).

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévet betöltött, nem cselekvőképtelen természetes személy, kivéve az Opticnet Hungary Egyesülés munkavállalói, az Egyesülés tagjai illetve az Egyesülés együttműködő partnerei, ezek vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont).

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék magyarországi idő szerint 2019. augusztus 28. 00:00 órától 23:59:59 óráig (éjfél) tart.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ ÜZLETEK

A játékban kizárólag a magyarországi Opticnet Hungary Egyesülés tagjai/ partner optikai szaküzletei vesznek részt, melyek listája az 1. számú mellékletben található.

5. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A játékban azok a Szabályzat 2. pont rendelkezéseinek is megfelelő vásárlók vesznek részt, akik a játék időtartama alatt az 1. számú mellékletben található optikai szaküzletek bármely üzletében legalább 1 db új szemüveget vagy napszemüveget vásárolnak. Vásárlásnak minősül minden új szemüvegre vagy napszemüvegre leadott megrendelés az akcióban részt vevő Opticnet optikákban. Az akcióban részt vevő szemüvegkeretek kínálata üzletenként eltérő.

A játék két részből áll:

5.1. Azonnali kedvezmény

Az Opticnet szaküzletben új szemüveget vagy napszemüveget vásárlók a játék időtartamán belül azonnali kedvezményben részesülnek. A kedvezmény mértéke függ a vásárolt szemüveg illetve szemüveglencse típusától.

A vásárló 40% kedvezményre jogosult a Hoya EnRoute és EnRoute Pro szemüveglencsék árából.

A vásárló 20% kedvezményre jogosult az adott Opticnet szaküzletben meghatározott szemüvegkeretek és napszemüvegek árából.

Az Opticnet kedvezmény nem vonható össze más kedvezménnyel, és a nyeremények készpénzre nem válthatók.

5.2. Internetes regisztráltak közötti sorsolás

Az internetes regisztráltak közötti sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a vásárló legalább 1 db új szemüveget vagy napszemüveget vásároljon a fentiekben megjelölt üzletek bármelyikében és jelentkezzen a nyereményjátékra a Szervező weboldalán és regisztráljon a nyereményért a játék microsite oldalán: https://opticnet.hu/zold-szerda/ az alább meghatározott személyes adataival.

A regisztráció abban az esetben sikeres, ha a résztvevő 2019. augusztus 28. 00:00 óra és augusztus 29. 23:59:59 óra között jelentkezik a játékra, elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint ha az összes mezőt kitölti. A microsite-on az alábbi adatokat kell megadnia: név; telefonszám; e-mail cím; az optikai szaküzlet neve, ahol vásárolt; valamint a vásárlás időpontja. A regisztrációval annak kitöltője kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az abban foglalt adatok a valóságnak teljes mértékben megfelelnek.

A fentiekben foglalt személyes adatokra azért van szükség, hogy a Szervező a nyertest a sorsolást követően e-mailen és/ vagy telefonon értesíthesse nyereménye átvételének részleteiről.

6. A NYEREMÉNYEK

Kisorsolt nyeremény – fődíj

  • Egy darab Polaroid napszemüveg (6097/S 086 BW, Safilo), melynek értéke 24 990 Forint
  • A nyeremény készpénzre nem váltható, át nem ruházható.

7. A SORSOLÁS ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A Szervező a játék lezárását követően, külön időpontban sorsolja a fődíjat az interneten sikeresen regisztráltak között.

A sorsolás időpontja magyarországi idő szerint 2019. augusztus 30. 11:00.

A sorsolás helyszíne: Az Opticnet székhelye, a szabályzat életbelépésének napján: 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet.

A sorsolás nyilvános.

A sorsolás mente:

A játék lezárását követően a microsite-on lévő, a sikeres regisztrációkat tartalmazó adatbázisból a sorsolás napján a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, számítógépes program segítségével sorsolják ki a nyertest. A sorsolás nyilvános.

Szervező a fődíjak vonatkozásában 2-2 db tartaléknyertest is kisorsol. A fődíjak esetében a tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válik jogosulttá a fődíjra.

A Szervező a nyertesek névsorát a www.opticnet.hu oldalon teszi közzé a sorsolást követő 3 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes (tartaléknyertesek) neve, és az Opticnet szaküzlet neve valamint címe kerül megjelenítésre, ahol a szemüveg vagy napszemüveg megvásárlásra került.

A nyertest (tartaléknyertest) a Szervező e-mailben és/vagy telefonon értesíti a nyertességről, illetve a nyeremények átvételének módjáról és részleteiről. Amennyiben a nyertes sem a regisztrált e-mail címen, illetve telefonszámon nem érhető el, és nem lép kapcsolatba a Szervezővel attól a naptól számított 5 naptári napon belül, hogy a Szervező nyertesek névsorát közzétette, a nyeremény átszáll az 1. számú tartaléknyertesre. Az 1. számú tartaléknyertes értesítésére a nyertes értesítésére vonatkozó szabályok az irányadók. Az 1. számú tartaléknyertes elérhetetlensége esetén a nyeremény a 2. számú tartaléknyertesre száll át.

A nyertes (tartaléknyertes) a fődíj átvételére személyesen jogosult abban az Opticnet szaküzletben, ahol az új szemüveget vagy napszemüveget vásárolta. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy részére a fődíj átadásra kerüljön a nyertesi minőségéről való tudomást szerzéstől számított 30 napon, de legkésőbb a sorsolást követő legfeljebb 90 napon belül. Amennyiben a nyertes (tartaléknyertes) nem veszi át a nyereményét az értesítést követő 30 munkanapon belül, utána nem válik jogosulttá a nyereményre.

Ha a résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult.

A nyereményre való jogosultság másra nem ruházhatóak át, nem cserélhetőek fel és készpénzre nem válthatóak.

8. EGYÉB FELTÉTELEK

A vásárlást igazoló adatok (vásárlás időpontja –nap, óra, perc) csak egy alkalommal és csak egy személy regisztrációjához használható fel. Amennyiben bárki egy már érvényesen leadott regisztrációt követően ismételten ugyan azokkal a vásárlási adatokkal (vásárlás időpontja –nap, óra, perc) megkísérli a játékban történő regisztrációt, abban az esetben a már korábban érvényesen leadott regisztráció érvényét veszti, és a többször regisztrált nyugta/blokk a játékból kizárásra kerül. A nyertességről való értesítés után a nyertesnek legkésőbb a nyeremény átadásakor abban az Opticnet szaküzletben, ahol az új szemüveget vagy napszemüveget vásárolta, be kell mutatnia az általa regisztrált vásárlási adatokat tartalmazó nyugtát/blokkot, mely a nyereményre való jogosultság feltétele.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a személyt, aki a jelen játék során bizonyítottan a játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy az internetes regisztráció sikeressége függhet a kiszolgáló technológiától, ily módon a regisztrációt kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a regisztráció nem sikerül vagy késedelmet szenved.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott adatok hibás, vagy hamis volta miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyertes adatai időközbeni megváltozása a nyeremények átadását lehetetlenné teszi, illetve, ha a Szervező által meghatározott időpontban a nyertes nem veszi át a nyereményt a nyertes érdekkörébe tartozó okból.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények/szolgáltatások minőségéért vagy részleteiért, minden ilyen jellegű igényért való esetleges felelősségét kizárja. A Szervező kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy a nyereményeket a nyertesnek átadja a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. A nyeremények tulajdonjoga, illetve a költségviselés és a kárveszély a nyeremények átadásával száll át a nyertesekre.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, e körben a nyertesnek minősülő vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező egyes személyes adatait (név) nyilvánosságra hozza, róla és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvételt készítsen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészben, akár részleteiben térítésmentesen felhasználhat, honlapján közzétehet, kifejezett tiltakozó nyilatkozat hiányában pedig reklámcélra felhasználhatja.

9. KÖLTSÉGEK

A játékkal kapcsolatosan felmerülő, a Szervezőt terhelő esetleges adókat és díjakat a Szervező viseli. A játék keretében kisorsolásra kerülő nyeremények után az esetlegesen felmerülő költségeket (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertes viseli.

10. ADATKEZELÉS

Azáltal, hogy a vásárló elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot (Szabályzat), valamint regisztrál a játékban való részvételre, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és megbízottjai a játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete rendelkezéseinek megfelelően kezelje a játék tartama alatt és azt követően 90 napig. Ezen túlmenően nyertessége (tartaléknyertessége) esetére kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező egyes személyes adatait (név) nyilvánosságra hozza. Hozzájárul továbbá, hogy nyertessége esetén róla és a nyeremény átadásáról kép- és/vagy hangfelvétel készülhessen, és az ily módon létrehozott kép- és/vagy hangfelvételeket, illetve azok egyes részleteit, elemeit Szervező bármely módon rögzített, akár vágott, akár vágatlan formában bármiféle – különösen időbeli, technikai és területi korlátozástól mentesen, ellenszolgáltatás nélkül bármely technikai eljárással, bármely módon nyilvánosságra hozhatja, felhasználhatja, illetve hasznosíthatja. A résztvevő tudomásul veszi, hogy az Opticnet általi felhasználás személyét érintő promóciós jellegére és reklámértékére tekintettel, az elkészült felvételekkel és a közölt adatokkal kapcsolatban sem most, sem később semmiféle ellenszolgáltatás iránti igénnyel nem léphet fel.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Info törvény), valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez az érintett hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni, amennyiben az érintett az adatkezelési és részvételi tájékoztatóban (Szabályzatban) foglaltak megismerését követően, a Szabályzatot elfogadja, és a játékban való részvétel céljából regisztrál. A microsite-on történő regisztrációval a résztvevő elismeri, hogy az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása az Adatkezelő székhelyére küldött levélben vagy info@opticnet.hu e-mail címen kérhető, a visszavonás napjától a játékból történő kizárást, és a fődíjra vonatkozó jogosultság elvesztését eredményezi.

Adatkezeléssel összefüggő szabályok és tájékoztatások

Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja a játék lebonyolítása

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama a játék időtartama és az azt követő 90 napig

A kezelt adatokat az Opticnet Egyesülés, mint adatkezelő ismerheti meg. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszik mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A résztvevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

  • előzetes tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően,
  • tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről: az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítása érdekében tett intézkedésekről.
  • Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ez a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjtérítés ellenében igényelhető. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  • kérheti a személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg (pontatlan, helytelen, hiányos), amennyiben a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll, akkor az adatkezelő haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti a személyes adatot, illetve ha az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti
  • kérheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását: a személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; az adatkezelés célja illetve jogalapja megszűnt, (ii) az érintett kéri; (iii) azt az Európai Unió jogi aktusa, a bíróság vagy a Hatóság elrendelte vagy (iv) az adatok tárolásának az Info törvényben meghatározott határideje lejárt.
  • Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek fentiekben meghatározott tájékoztatási kérelmének teljesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá közbiztonság hatékony és eredményes védelmének, valamint harmadik személyek alapvető jogai védelmének érdekében.

A résztvevő adatainak a nyilvántartásból való törlését vagy adatai módosítását a következő címen kérheti: Opticnet Hungary Egyesülés 1143 Budapest, Hungária körút 67. 1. emelet, e-mail cím: info@opticnet.hu.

11. PANASZOK

A játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be a info@opticnet.hu e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon belül.

A panaszban fel kell tüntetni a résztvevő vezeték- és keresztnevét, pontos levelezési címét, e-mail címét valamint a panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről írásban értesíti (postai úton, vagy e-mail formájában).

A résztvevőnek személyesen, írásban vagy telefonon bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint kizárhatja azt, hogy számára a jövőben szolgáltatásokat közvetlenül ajánljanak fel, továbbá mindezekkel kapcsolatban jogorvoslattal élhet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint.

A résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a résztvevő lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap:www.naih.hu

A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991, év XXXIV. szóló törvény hatálya.

A jelen játékban átadott nyeremény az Szja tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja alapján adómentes bevételnek minősül. 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A résztvevők a játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Azáltal, hogy a vásárló elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot (Szabályzat), valamint regisztrál a játék microsite oldalán, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát továbbá nyertessége esetén a nyertes‐lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező a játék lebonyolítása céljából a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

A 16. életévét betöltött kiskorú személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezésére vagy utólagos jóváhagyására nincs szükség.

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen Szabályzat 8. pontja alapján kizárásra került, személy mégis részt vett a játékban, a Szervező e személyt a játékból kizárja és az esetlegesen átadott ajándékot visszaköveteli.

A Szervezőnek jogában áll saját belátása szerint bármely okból a játékot törölni és leállítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzatban foglalt feltételek módosítására, illetve a játék módosítására vagy megszüntetésére. A módosított Szabályzatot vagy a megszüntetésről szóló döntést az Opticnet partner optikákban és a játék microsite oldalán teszi közzé a Szervező, és az a közzététel napján lép hatályba. A játékban résztvevők felelőssége, hogy a játék feltételeiről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kifejezetten kizárja a Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét bármely a játék feltételeinek módosítására vagy annak megszüntetésére vonatkozó döntésével kapcsolatban.

A Szervező kizárja felelősségét a játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó, a játékkal kapcsolatos követelések a Ptk. 6:121.§. alapján bírósági úton nem érvényesíthetőek.

A promócióról információk találhatóak az Opticnet partner optika üzletekben elhelyezett reklámanyagokon. A részletes szabályzat a promóció ideje alatt a promóciós microsite oldalon érhető el. 

Jelen Szabályzat 2019. augusztus 26. napján lép hatályba.

  1. számú melléklet – A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ ÜZLETEK LISTÁJA
Címzett neve Ir.szám Település Utca Házszám
Alba Optika Kft. 8000 Székesfehérvár Sarló u. 4.
Anna Optika 1136 Budapest Pannónia u. 48.
Bodnár Optika 9400 Sopron Színház u. 11.
Duci Optika 1035 Budapest Vörösvári út 35.
Pillantás Optika 7000 Sárbogárd Ady Endre út 139.
Cvikker Optika 1088 Budapest Krúdy Gy. u. 4.
Cvikker Optika 5000 Szolnok Szapáry u. 18.
Pupilla Optika 4029 Debrecen Ótemető u. 14.
Csernusné és Vargáné Optika-Fotó 3600 Ózd Sárli út 4. Interspar
ER-Optika 2500 Esztergom Vörösmarty u. 6.
Edit Optika-Fotó 5900 Orosháza Könd u. 78.
Szilvia Optika 3390 Füzesabony Rákóczi Ferenc út 65.
Myra Optika 8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 14-16.
Szemfény Optika 4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. u. 1.
Euro-Optic Optika 3580 Tiszaújváros Szent István út 13.
Fenyvessy Optika 8638 Balatonlelle Kossuth Lajos u. 19.
Fusio Optika 9400 Sopron Bánfalvi út 14.
Fülöp Optika 9200 Mosonmagyaróvár Magyar u. 17-19.
Fülöp Optika Fotó 9021 Gyôr Baross Gábor út 15.
Fókusz Optika 4900 Fehérgyarmat Kertváros út 3.
Optik Center 9024 Gyôr Vasvári P. u. 1.
Háczky Optika 9021 Gyôr Jedlik Ányos u. 11.
Háczky Optika 9023 Gyôr Lehel u. 13.
Hatalyák Optika 2170 Aszód Kossuth L. u. 34.
Fókusz Optika 6200 Kiskôrös Petőfi tér 11.
Honti Optika 3360 Heves Zrínyi M. u. 2/a.
Horváth Optika-Fotó 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8-10/b.
Írisz Optika 2890 Tata Alkotmány u. 12.
Junior Optika 5600 Békéscsaba Széchenyi u. 2.
Földváry Optika 2600 Vác Nagymező u. 1-3.
Miklósi Optika 9700 Szombathely Fő tér 7.
Kovács Optika Kft. 8200 Veszprém Kossuth L. u. 17. félemelet
Koga+ Optika 8200 Veszprém Kossuth L. u. 17.félemelet
Veronika Optika 5520 Szeghalom Tildy Z. u. 13.
Kató Fotó Optika 5540 Szarvas Szabadság út 28/2.
Korona Optika 1053 Budapest Kálvin tér 1.
Lens Optika 7100 Szekszárd Széchenyi u. 21.
Lipo Optika 6500 Baja Czirfusz F. u. 20.
Mándli Optika 9700 Szombathely Mártírok tere 10.
Boróka Optika 2112 Veresegyház Fő út 35.
Mikli Optika 6050 Lajosmizse Széchenyi u. 4.
Mikroptika 2536 Nyergesújfalu Kossuth L. u. 69.
Família Optika 7400 Kaposvár Rippl-Rónai tér 2.
Németh Optika 3700 Kazincbarcika Építők útja 46.
Dr. Ács Optika 6000 Kecskemét Kisfaludy u. 6-8.
Optic One Optika 2030 Érd Budai út 28.
OptiCenter 2840 Oroszlány Rákóczi F. út 88.
Optik Stúdió 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes u. 5. Interspar
Iris Optika 7300 Komló Kossuth u. 40.
Korpona Optika 4220 Hajdúböszörmény Korpona u. 14.
Optiris Optika Corvin 1082 Budapest Corvin sétány 2.
Optiris Optika 1024 Budapest Lövőház utca 2.
Padamed Optika 1031 Budapest Római tér 2.
Pápaszem Optika 1102 Budapest Liget tér 3.
Petőházi Optika 8400 Ajka Szabadság tér 20.
Irisz Optika 8800 Nagykanizsa Táborhely u.  4. INTERSPAR
Deák téri Optika 9400 Sopron Deák tér 36.
Rábabrill Optika 9300 Csorna Mártírok tere 1.
Rábabrill Optika Kapuvár 9330 Kapuvár Fő tér 5.
Gyöngyszem Optika 6900 Makó Széchenyi tér 8.
Sárosi Optika 2900 Komárom Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
Sasszem Optika 6000 Kecskemét Szabadság tér 3.
Schaffer Viktor 7636 Pécs Nagy Imre u. 51.
Sértz Optika 1082 Budapest Üllői út 44.
Sértz Optika 1181 Budapest Üllői út 461.
Sértz Optika 2220 Vecsés Dózsa György út 1.
Skarabeus Optika 1221 Budapest Kossuth L. u. 25-29.
Soke Optika 5900 Orosháza Kossuth L. u. 10-12.
Somos Optika 9600 Sárvár Rákóczi F. u. 5.
Szemeszter Optika 8200 Veszprém Cserhát ltp. 5.
Szemlátomás Optika 2330 Dunaharaszti Báthori u. 1.
Szemlátomás Optika 2330 Dunaharaszti Némedi út 69.
Szemőr Bt. 8380 Hévíz Petőfi S. u. 11-13.
Szem-Pont Optika 1116 Budapest Fehérvári út 168-178.
Szente Optika 2870 Kisbér Széchenyi u. 2.
Szezsi Optika 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 35.
Szinva Optika 3530 Miskolc Városház tér 20.
Teleki Optika 7400 Kaposvár Városház u. 1.
Tőzsér Optika 3000 Hatvan Erzsébet tér 3.
Trend Optik 9400 Sopron Selmeci u. 15-17.
Varga Optika 2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 22.
Pilla Optika 2800 Tatabánya Mártírok u. 11. 1/3.
Vicai Optika 6300 Kalocsa Szent István király út 37.
Vojth Optika 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi u. 3.
Ovády Optika 8360 Keszthely Pethő utca 2/a
Záhony Optika 8800 Nagykanizsa Fő út 8.
Zahorecz Optika 1035 Budapest Vörösvári út 7/b.
Zalka Optika 8000 Székesfehérvár Koronázó tér 4.
Zeller Optika 1047 Budapest Fóti út 81.